Logo Gminy Kołczygłowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

W dniu 28 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Kołczygłowy Zarządzeniem Nr 130/2023
z dnia 28 grudnia 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kołczygłowy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kołczygłowy w 2024 roku.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2024 r. Oferty należy składać osobiście 
w sekretariacie Urzędu Gminy Kołczygłowy, ul. Słupska 56 , w godzinach pracy urzędu lub droga pocztową. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kolczyglowy.pl/m,442,tryb-konkursowy.html

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności