Logo Gminy Kołczygłowy

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Kołczygłowy  do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 
Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z  niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

  1. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:  wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach lub  wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy. 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 18 osób (15 osób z niepełnosprawnością w znacznym stopniu, 3 osoba z niepełnosprawnością w umiarkowanym stopniu).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołczygłowach planuje realizować zadanie od marca 2024 r. do grudnia 2024 r.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Karta zgłoszenia  do pobrania oraz w formie papierowej dostępna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kołczygłowy  ul. Słupska 56.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia
Format: docx, 37.58 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności