Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

POLSKI ŁAD - DRUGA EDYCJA

gmina_kolczyglowy_(1) 

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY

Źródło finansowania: Rządowy Funduszu Polski Ład - EDYCJA II

Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy

Obszar inwestycji: Infrastruktura drogowa

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach między innymi Kołczygłowy,Radusz, Barnowo i Kołczygłówki położonych na terenie Gminy Kołczygłowy. Drogi objęte wnioskiem o dofinansowanie ulegają stałej bardzo mocnej degradacji. Ze względu na duży ruch samochodów wynikający z licznej zabudowy, obciążenia pojazdami wysokotonażowymi, słabą nośność konstrukcji oraz zły stan techniczny, a także nieuregulowanie wód opadowych powstają na nich stałe odkształcenia, zagłębienia, dziury w nawierzchni, grząskość w wyniku opadów oraz liczne wyboje i koleiny, dlatego wymagają one podjęcia kompleksowych i natychmiastowych prac remontowo-budowlanych. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę warunków ruchu oraz polepszenie parametrów techniczno-użytkowych tych dróg. Realizacja inwestycji zapewni osiągnięcie podstawowych standardów technicznych dla wszystkich dróg gminnych objętych wnioskiem i umożliwi stworzyć spójną sieć dróg o tym samym standardzie technicznym, bezpieczeństwa i komforcie użytkowania. Planowane przedsięwzięcie będzie miało również istotny wpływ na poprawę funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego na terenie miejscowości gminnych. Zmodernizowane drogi posiadać będą nową nawierzchnię o odpowiedniej nośności, odpowiednią konstrukcję, a przede wszystkim spowodują zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez wykonanie poboczy i/lub chodników, elementów bezpieczeństwa ruchu jakim są progi zwalniające oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wyeliminowania ograniczeń wynikających z braku łatwego, bezpiecznego i komfortowego dostępu do niektórych obszarów gminy i tym samym ułatwi dojazd do znajdujących się przy drodze posesji, małych gospodarstw, obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych zarówno w zakresie usług jak i produkcji oraz zwiększenia dostępności transportowej pomiędzy miejscowościami gminnymi. Powstanie nowej infrastruktury drogowej usprawni obsługę przyległych terenów m.in. zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej czy usługowej w zakresie ruchu samochodowego i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze obsługiwanym przez zmodernizowane drogi, a także sprawną komunikację z terenami do zainwestowania czy rozwojem obszarów już zagospodarowanych.Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim znacznie do poprawy warunków życia okolicznych mieszkańców.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 2023 - 2024

Szacunkowa wartość inwestycji: 4 210 526,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 000 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 210 526,00 zł

 
 
 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KOŁCZYGŁOWY

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład - EDYCJA II

Nazwa inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kołczygłowy

Obszar inwestycji: Efektywność energetyczna

Opis inwestycji: W ramach niniejszej inwestycji planuje się kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Kołczygłowy. Zaplanowano wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków, poprzez między innymi: wykonanie izolacji zewnętrznych budynków (ocieplenie ścian zewnętrznych), wymianę lub remont pokrycia dachowego; wymianę istniejących nie ekologicznych i nie pro środowiskowych źródeł ciepła; modernizację i/lub remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii celem ograniczenia zużycia energii tj. instalacji fotowoltaicznych, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej oraz zastosowanie nowoczesnych systemów wentylacji i/lub rekuperacji. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym, zmniejszenie rocznego zużycia energii oraz zmniejszenie, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów,ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej z sieci oraz brak konieczności budowy nowych instalacji energetycznych. Realizacja poszczególnych zadań przyczyni się także do poprawy atrakcyjności obiektów publicznych, zwiększenia komfortu ich użytkowania przez stałych i potencjalnych użytkowników oraz stanowić będzie przykład i przyczyni się do propagowania oraz promowania takich działań wśród mieszkańców, społeczności lokalnej oraz podmiotów gospodarczych. Główny założeniem i celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych planowanych do termomodernizacji poprzez zapewnienie komfortu ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 2023 - 2024

Szacunkowa wartość inwestycji: 3 888 889,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 500 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 388 889,00 zł

 
 
 

BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład - EDYCJA II

Nazwa inwestycji: Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy

Obszar inwestycji: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opis inwestycji: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla silnie rozwijających się i perspektywicznych terenów mieszkaniowych na terenie Gminy Kołczygłowy w miejscowości Kołczygłowy,charakteryzujących się już obecnie znaczną zabudową, jak i planowanymi kolejnymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Realizacja zadania umożliwia wywiązanie się lokalnego samorządu z ustawowego obowiązku dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również przyczyni się do rozwoju osiedleńczego gminy i stworzy atrakcyjne warunki dla urbanizacji wiejskiej. W ramach niniejszego zadania zaplanowano także kompleksową przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Łubno związaną zarówno z modernizacją infrastruktury technologicznej jak i towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa i dojazdu do obiektu. Przedsięwzięcie obejmuje także przebudowę infrastrukturalną jak i modernizację instalacji i systemów technologicznych oraz zaopatrzenie w urządzenia w techniczne lokalnych przepompowni ścieków mające na celu sprawne ich funkcjonowanie, likwidację i ograniczenie ich awarii, jak i zapobieganie skutkom tych sytuacji, a także zapewnienie oraz umożliwienie skutecznego działania w przypadku ich wystąpienia. Realizacja zadania ma na celu usprawnienie i poprawę jakości technicznej procesu oczyszczania ścieków jak i zapewnienie płynnego procesu ich tłoczenia oraz transportu, a także umożliwi skuteczne eliminowanie odorów oraz substancji toksycznych, które powstają podczas magazynowania ścieków, ich transportu czy też w procesie ich oczyszczania. Przedsięwzięcie jest kluczowym i zintegrowanym zadaniem inwestycyjnym na obszarze gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Skierowane jest na poprawę standardu i dostępu do infrastruktury dla dużego obszaru gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków umożliwia uzyskanie efektu ekologicznego, przeciwdziałanie skutkom słabej jakości wody wydobywanej z własnych ujęć oraz przeciwdziałania mikro katastrofom ekologicznym spowodowanym niewłaściwym gospodarowaniu ścieków i odpadów w ramach indywidualnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma kluczowe znaczenie również w zakresie przeciwdziałania klęskom środowiskowym związany z nienależytym gospodarowaniem nieczystości płynnych i zapobiega możliwością ich przedostawania się do środowiska naturalnego lub i nagromadzania się czy przetrzymywania w przewodach oraz instalacjach kanalizacyjnych.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 2023 - 2024

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 631 579,00 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 500 000,00 zł

Wkład własny Gminy Kołczygłowy: 131 579,00 zł

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.